Voorwaarden

Educatie is wanneer je de kleine lettertjes leest. Ervaring is wat je krijgt als je dat niet doet.

- Pete Seeger -

The human hand fills the last missing elements of the surface from the jigsaw puzzle

Wij doen niet aan kleine lettertjes. Wij geloven in transparantie

Laatste update: 19 juni 2023

1.1 Connective Partners B.V.; hierna te noemen "Connective Partners".

1.2 Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten over deelname aan een cursus of coachingsafspraak.

1.3 Student/coachee: de natuurlijke persoon die namens de cliënt feitelijk deelneemt aan de cursus of coachingsafspraak. De cliënt en de deelnemer kunnen dezelfde natuurlijke persoon zijn.

1.4 Cursus/coaching afspraak: cursus, training, workshop, zelfstudie, coaching, counseling, of een andere bijeenkomst om kennis en/of vaardigheden over te dragen en/of te vergroten.

1.5 Open cursus: cursus waarbij Connective Partners zorgt voor de plaats, opstelling en organisatie.

1.6 'In-company' cursus: een cursus waaraan alleen studenten van één organisatie/bedrijf deelnemen en waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de plaats, de regeling en de organisatie.

1.7 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen,
(rechts)handelingen, overeenkomsten, en dergelijke van Connective Partners. Ongeacht of deze betrekking hebben op of een vervolg zijn op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten, en dergelijke.

2.2. Deelnemers (consumenten) hebben een bedenktijd van ten minste 14 dagen. Deze bedenktijd geldt ook als de deelnemer de opleiding boekt en het bedrijf of de werkgever ervoor betaalt. Als het bedrijf de overeenkomst sluit, geldt geen bedenktijd. Deze bedenktijd geldt ook niet voor e-learning producten, boeken, en als de opleiding al begonnen is.

2.3. Alle informatie, door klanten verstrekt, wordt door Connective Partners, haar medewerkers en leraren vertrouwelijk behandeld.

2.4. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitgesloten, voor zover ze in strijd zijn met deze voorwaarden.

2.5. Door een bestelling te plaatsen, geef je te kennen dat je akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Connective Partners behoudt zich het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

2.6. Wanneer je een bestelling plaatst via de webwinkel van Connective Partners, geef je aan dat je akkoord gaat met het ontvangen van een elektronische factuur. Je ontvangt deze factuur digitaal in PDF formaat.

3.1 Aanmelding voor de training of coachingsafspraak gebeurt schriftelijk, telefonisch of elektronisch. Dit geldt voor openbaar aangeboden trainingen en op offertes gebaseerde activiteiten door Connective Partners.

3.2 Als Connective Partners de aanvraag aanvaardt, wordt dit aan de kandidaat of opdrachtgever bevestigd. Als de aanvraag geweigerd wordt, wordt dit aan de kandidaat of cliënt gemeld met de reden.

4.1 Alle geldende tarieven, kosten en toeslagen worden in de offerte vermeld of op de website vermeld.

4.2 De in de offerte vermelde prijs is alleen bindend gedurende de voor die offerte vermelde geldigheidsduur.

4.3 Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn de vermelde prijzen exclusief BTW en worden ze inclusief BTW aangerekend.

4.4 Prijzen kunnen worden aangepast op grond van onvoorziene omstandigheden.

4.5 De prijzen worden aangepast in geval van wijzigingen in de BTW-regeling en/of het bedrag van de geldende BTW-tarieven.

5.1 Na inschrijving voor een cursus of coachingsafspraak of na aanvaarding van de offerte als bedoeld in artikel 3, kan Connective Partners een factuur betreffende de cursus aan de cliënt sturen.

5.2 Betaling door de klant moet volledig gebeuren binnen 14 dagen na de factuurdatum, maar niet later dan voor de aanvang van de eerste dag van de cursus of coaching afspraak, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van een storting op een door Connective Partners aangewezen bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders vermeld.

5.3 Als de cliënt niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn betaald heeft, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de cliënt ook zonder verdere ingebrekestelling rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt beschouwd.

5.4 Als de cliënt niet of niet op tijd betaalt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor Connective Partners voor rekening van de cliënt. Deze kosten omvatten alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van dagvaarding, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

5.5 Als Connective Partners voor aanvang van de cursus of coachingsafspraak geen volledige betaling van de opgegeven prijs heeft ontvangen, is de cursist of coachee niet gerechtigd aan de cursus of coachingsafspraak deel te nemen zonder de cliënt te ontslaan van de verplichting de volledige cursusprijs plus eventuele bijkomende kosten te betalen.

5.6 Bezwaar tegen een factuur kan schriftelijk gemaakt worden tot 8 dagen na de factuurdatum, waarna de verrekening ook schriftelijk zal plaatsvinden.

6.1 Alle intellectuele (eigendoms)rechten betreffende cursus- of coachingsmateriaal, software, aanvullende documentatie, en alle andere materialen die gebruikt of verstrekt worden in de context van een training rest bij Connective Partners.

6.2 De klant of deelnemer aan de training mag de door Connective Partners ter beschikking gestelde voorwerpen, zoals vermeld in artikel 5.1, niet geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden of anderszins gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van Connective Partners.

7.1 Connective Partners is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdend met deelname aan een cursus of coachingsafspraak van Connective Partners of de annulering van de overeenkomst door Connective Partners, tenzij Connective Partners opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

7.2 Als op enig moment Connective Partners aansprakelijk is voor enige schade ondanks de bepalingen van lid 1, zal die nooit meer bedragen dan het totaal van de op basis van de betreffende overeenkomst gefactureerde en betaalde bedragen.

7.3 Connective Partners is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in druk of zetwerk.

8.1 Connective Partners behoudt zich het recht voor het cursus- of coachingsschema en/of de tijden te wijzigen. Als een training of coachingsafspraak wordt onderbroken of verplaatst, en een kandidaat kan niet deelnemen, wordt het overeenkomstige deel van het geoffreerde bedrag terugbetaald. Connective Partners aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid voor het verplaatsen of onderbreken van trainingen of coachingsafspraken.

8.2 Connective Partners heeft het recht om opleidingen te annuleren wegens een gebrek aan inschrijvingen. In dat geval is het mogelijk de inschrijving gratis te verplaatsen naar de volgende training of het volledige cursusgeld terugbetaald te krijgen. Connective Partners aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid voor de annulering van trainingen.

8.3 In geval van overmacht kan Connective Partners de training of cursusdag of coachingsafspraak te allen tijde verzetten. In dat geval is artikel 8.1 van toepassing. In geval van ziekte van de trainer/coach zal Connective Partners altijd proberen een andere trainer/coach te leveren. Als dit echt niet mogelijk is, wordt de cursusdag of coachingsafspraak opnieuw gepland.

9.1 Annulering of verschuiving van de afspraak door de Klant moet schriftelijk of per e-mail gebeuren
naar legal@connectivepartners.pro. De annulering is pas definitief als Connective Partners die per e-mail bevestigd heeft.

9.2 Annuleren of verzetten tot 20 werkdagen voor de start van de training of coachingsafspraak is gratis. Bij annulering of verzetten van 20 tot 12 werkdagen voor de startdatum van de training of coachingsafspraak is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
Bij annulering of verplaatsing minder dan 12 werkdagen voor de aanvangsdatum van de training of coaching afspraak, is de volledige offerteprijs verschuldigd.

9.3 Als een kandidaat/coachee niet aanwezig kan zijn, kan de opdrachtgever zonder extra kosten een vervangende kandidaat/coachee aanmelden tot 2 werkdagen voor de startdatum van de training. De cliënt moet de vervanger schriftelijk of per e-mail aan legal@connectivepartners.pro opgeven. Gebeurt dit niet, dan wordt dit beschouwd als een annulering. Connective Partners kan een vervangende kandidaat weigeren met een schriftelijke verklaring van de reden. Het is niet mogelijk een vervangende kandidaat in te schrijven minder dan 2 werkdagen voor de startdatum van de training.

9.4 Annulering of herschikking van de cursus door de cliënt na de start is niet mogelijk.

10.1 Annulering of verplaatsing door de klant moet schriftelijk of per e-mail aan legal@connectivepartners.pro gebeuren. De annulering is pas definitief als Connective Partners die per e-mail bevestigd heeft.

10.2 Voor annuleringen tot 15 werkdagen voor de aanvang van het examen zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 15 werkdagen voor de examendatum is het volledige examengeld verschuldigd.

10.3 Het is mogelijk het examen eenmalig te verplaatsen, zolang daarom gevraagd wordt, ten minste 15 werkdagen voor de geplande examendatum. In geval van verplaatsing minder dan 15 werkdagen voor de examendatum zijn administratiekosten van € 82 (excl. BTW) verschuldigd. Het volledige examengeld is verschuldigd bij de tweede verplaatsing van hetzelfde examen, minder dan 15 werkdagen voor de examendatum.

10.4 In geval van verhuizing, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, kan Connective Partners prijsverhogingen van het examen aan de Klant doorberekenen. Connective Partners zal dit bij het verzoek om overplaatsing kenbaar maken.

10.5 Het niet meebrengen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), het te laat of niet op de examenplaats verschijnen, leidt tot uitsluiting van deelname aan het examen. Het volledige examengeld is verschuldigd.

10.6 Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.

10.7 Een voucher voor een examen is geldig gedurende 6 maanden vanaf de aankoopdatum, tenzij bij de aankoop van het examen anders overeengekomen. In dat geval vermeldt de voucher de datum tot wanneer hij geldig is.

11.1 Dagen waarop een leerling/coachee niet aanwezig kan zijn, kunnen bij de inschrijving gemeld worden. Als Connective Partners de inschrijving ondanks deze afwezigheid toch accepteert, zal in onderling overleg naar een oplossing gezocht worden om de gemiste onderdelen in te halen.

11.2 Alle gemiste trainingsdagen of coachafspraken door ziekte, ongeval, of zwangerschap worden in rekening gebracht tot een maximum van vijf dagen per leerling per training. In geval van ziekte moet dit zo snel mogelijk aan Connective Partners gemeld worden, uiterlijk om 10:00 uur op de eerste ziektedag.

11.3 Alle gemiste trainingsdagen of coachafspraken die niet bij de inschrijving gemeld werden en die niet veroorzaakt werden door ziekte, ongeval of zwangerschap (zie 11.2) worden in rekening gebracht.

12.1 Bij een consumentenkoop - krachtens de Wet Koop op Afstand (Artikel 7: 5 BW) - heeft de klant het recht een deel van de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen terug te zenden. Deze termijn gaat in zodra de (digitaal) bestelde goederen ontvangen en/of geleverd zijn.

12.2 Na aankoop van een zelfstudie is annuleren alleen mogelijk binnen 14 dagen (bedenktijd) na aankoop van de zelfstudie en als de zelfstudie nog niet door de deelnemer gebruikt is (niet voor de eerste keer ingelogd).

12.3 Het recht op annulering of wijziging, zoals beschreven in de paragrafen 6.1 en 6.2, heeft alleen betrekking op de geleverde goederen en zal in geen geval betrekking hebben op gekochte digitale diensten zoals digitale boeken.

12.4 Alvorens de zelfstudie te annuleren, is de student verplicht Connective Partners schriftelijk op de hoogte te brengen van de reden van teruggave. De student moet kunnen bewijzen dat de gekochte producten nog in ongebruikte staat zijn. Als een product gebruikt en/of op enigerlei wijze beschadigd is, vervalt het recht op annulering.

12.5 Een zelfstudie is toegankelijk gedurende 6 maanden vanaf het moment dat het account is aangemaakt. Verlenging van een zelfstudieproduct is mogelijk tegen betaling. De verlenging wordt van kracht als de oorspronkelijke periode is afgelopen. Dus als je op 12 april een verlenging van 2 maanden bestelde en je zelfstudie is afgelopen op 1/4/2031, dan loopt je verlenging tot 31/5/2031.

14.1 In het kader van een gesloten overeenkomst kunnen wij je aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, op voorwaarde dat je daartegen geen bezwaar hebt gemaakt. De mogelijkheid om bezwaar te maken wordt vermeld op het moment dat je je gegevens verstrekt. Bovendien wordt je in elke mededeling de gelegenheid geboden om onder dezelfde voorwaarden bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van je e-mail adres.

14.2 Wanneer je je e-mail adres verzamelt om andere redenen dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt het niet gebruikt om ongevraagde mededelingen door te sturen als je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

14.3 Wij gebruiken je postadres alleen om de informatie te sturen die je hebt aangevraagd.

14.4 Tenzij je hebt aangegeven dat je dit niet op prijs stelt, kunnen wij telefonisch contact met je opnemen om je te informeren over producten en diensten. Bij elk telefoongesprek wordt je gewezen op de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken en je in te schrijven in het bel-me-niet register.

14.5 Wij verwerken andere persoonsgegevens alleen als:
1.de gegevensverwerking is nodig voor:
   a. de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
   b. de juiste vervulling van een publiekrechtelijke taak;
   c. de bevordering van ons legitiem belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan dit belang), of;
   2. je hebt toestemming gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
We bewaren je gegevens nadat de offerte, algemene aanbieding, (wettelijke) akte, overeenkomst en dergelijke van Connective Partners volledig is uitgevoerd om deze gegevens later te bekijken (bijvoorbeeld examenresultaten). Wij verwijderen deze als je ons daarom verzoekt.

14.6 Connective Partners is verplicht alle informatie over de klant geheim te houden. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, tenzij dat nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

14.7 Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik of wijziging van de informatie die wij ontvangen te voorkomen.

14.8 Op verzoek geven we inzicht in de persoonlijke gegevens die we over de betrokkene hebben vastgelegd. Eventuele onjuiste informatie kan gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd worden. Als je deze informatie wilt inzien of je persoonlijke gegevens wilt corrigeren, neem dan contact met ons op via legal@connectivepartners.pro. De medewerker moet je identiteit verifiëren voordat hij de gegevens vrijgeeft.

15.1 Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Connective Partners en overeenkomsten tussen Connective Partners en de klant is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die tussen de partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Bij Connective Partners houden we niet van SPAM!

Bijna alle websites gebruiken cookies, en wij zijn daarop geen uitzondering. Cookies helpen ons onze website te verbeteren, te begrijpen welke pagina's meer of minder vaak worden bezocht, en je gepersonaliseerde informatie te geven. Het is belangrijk op te merken dat we cookies ook gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy en bescherming van gegevens. Samengevat gebruiken we cookies voor alle standaarddoeleinden, behalve voor spamming of andere illegale activiteiten die jouw rechten als gebruiker schenden.

We gebruiken Cookies voor alles, behalve voor SPAM.
Je gaat hiermee akkoord door op deze website te blijven.