Algemene voorwaarden

Educatie is als je de kleine lettertjes leest. Ervaring is wat je krijgt als je dat niet doet.

- Pete Seeger -

The human hand fills the last missing elements of the surface from the jigsaw puzzle

English

Wij geloven niet in kleine lettertjes. Wij geloven in transparantie.

Laatste update: 26 Juni 2021

1.1 Connective Partners B.V: Hierna te noemen Connective Partners.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst.

1.3 Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt. De Opdrachtgever en Cursist kunnen dezelfde natuurlijke persoon zijn.

1.4 Cursus: cursus, training, workshop, zelfstudie, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

1.5 Open cursus: cursus waar Connective Partners de locatie, arrangement en organisatie voor haar rekening neemt.

1.6 ‘In-company’ cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie en waar de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de locatie, arrangement en organisatie.

1.7 Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Connective Partners, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2.2. Voor deelnemers (consumenten) hebben een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de training boekt en het bedrijf of werkgever deze betaald. Indien het bedrijf de overeenkomst sluit geldt geen bedenktijd. Deze bedenktijd geldt ook niet voor e-learning producten, boeken en indien de training al is gestart.

2.3. Alle informatie die door klanten verstrekt wordt zal vertrouwelijk worden behandeld door Connective Partners, haar medewerkers en de docenten.

2.4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

2.5. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Connective Partners behoudt zich het recht om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

2.6. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Connective Partners, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met het ontvangen van een elektronische factuur. U ontvangt deze factuur digitaal in Pdf-formaat.

3.1 Aanmelding voor een training of coachingstraject geschiedt schriftelijk, telefonisch of elektronisch. Dit kan zijn op een openbaar aangeboden training of op basis van een offerte door Connective Partners.

3.2 Indien Connective Partners de aanmelding accepteert, dan wordt dit bevestigd naar de kandidaat of opdrachtgever. Indien de aanmelding geweigerd wordt, dan wordt dit met reden(en) aan de kandidaat of opdrachtgever gemeld.

4.1 In de offerte of op de website worden alle van toepassing zijnde tarieven, kosten en opslagen
vermeld.

4.2 De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van
die offerte.

4.3 Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

4.4 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

4.5 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

5.1 Na inschrijving voor een cursus of na acceptatie van een offerte zoals bedoeld in artikel 3 kan Connective Partners een factuur sturen met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.

5.2 Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag of coachingsactiviteit, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door Connective Partners aangewezen bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele maand.

5.4 Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Connective Partners voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechterlijke en buitengerechterlijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechterlijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

5.5 Indien voor aanvang van de cursus of coachingsactiviteit niet de volledige betaling van de offerteprijs door Connective Partners is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

5.6 Bezwaar maken tegen een factuur kan schriftelijk tot uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

6.1 Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot cursusmateriaal, coachingsmateriaal, software, aanvullende documentatie en alle overige bij een training of coachingstraject gebruikte of verstrekte materialen berusten bij Connective Partners, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Het is opdrachtgever of deelnemer aan de training niet toegestaan om door Connective Partners beschikbaar gestelde zaken, zoals vermeld in artikel 5.1, geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van Connective Partners.

7.1 Connective Partners is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus of coachingsactiviteit van Connective Partners of de annulering van de overeenkomst door Connective Partners, tenzij aan Connective Partners opzet of grove schuld kan worden verweten.

7.2 Indien Connective Partners op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze nooit meer bedragen dan het totaal van de op grond van de betreffende overeenkomst gefactureerde en betaalde bedragen.

7.3 Connective Partners is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in druk- of zetwerk.

8.1 Connective Partners behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster en/of cursustijden en/of coachingsdata. Indien een training of coachingsafspraak onderbroken of verplaatst wordt, en het is voor een kandidaat onmogelijk om deel te nemen, dan wordt het corresponderende gedeelte van offerteprijs gerestitueerd. Connective Partners aanvaardt geen enkele verdere aansprakelijkheid voor het verplaatsen of onderbreken van trainingen of coachingsactiviteiten.

8.2 Connective Partners heeft het recht om trainingen te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen. In dit geval is het mogelijk de inschrijving kosteloos naar een volgende training te verplaatsen of het volledige cursusgeld te laten restitueren. Connective Partners aanvaardt geen enkele verdere aansprakelijkheid voor het annuleren van trainingen.

8.3 In het geval van overmacht mag Connective Partners te allen tijde de training, cursusdag of coachingsafspraak verplaatsen. In dat geval zal artikel 8.1 gelden. In het geval van ziekte van de trainer/coach zal Connective Partners altijd proberen een andere trainer/coach te leveren. Indien dit echt niet mogelijk is zal de cursusdag of coachingsafspraak worden verplaatst.

9.1 Annulering of verplaatsing door de Opdrachtgever dient schriftelijk of per e-mail
aan legal@connectivepartners.pro te gebeuren. De annulering is pas definitief zodra deze door Connective Partners per email is bevestigd.

9.2 Annulering of verplaatsing tot 20 werkdagen voor aanvang van de training is kosteloos. Annulering of verplaatsing van 20 tot 12 werkdagen voor aanvang van de training is 50% van de offerteprijs verschuldigd.
Annulering of verplaatsing minder dan 12 werkdagen voor aanvang van de training is de volledige offerteprijs verschuldigd.

9.3 Bij verhindering van een kandidaat kan de opdrachtgever zonder extra kosten een vervangende kandidaat aanmelden tot 2 werkdagen voor aanvang van de training of coachingsafspraak. Deze aanmelding dient schriftelijk of per e-mail aan legal@connectivepartners.pro te gebeuren en de vervangende kandidaat moet eveneens geaccepteerd worden door Connective Partners. Indien dit niet gebeurt, dan wordt dit als annulering beschouwd. Het is niet mogelijk een vervangende kandidaat aan te melden minder dan 2 werkdagen voor aanvang van de training of coachingsafspraak.

9.4 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van de cursus of coachingsafspraak na aanvang is niet mogelijk.

10.1 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever dient schriftelijk of per e-mail aan legal@connectivepartners.pro te gebeuren. De annulering is pas definitief zodra deze door Connective Partners per email is bevestigd.

10.2 Voor annulering tot 15 werkdagen voor aanvang van het examen zijn geen kosten verschuldigd. Voor annulering minder dan 15 werkdagen voor aanvang van het examen, is het volledige examengeld verschuldigd.

10.3 De mogelijkheid bestaat om het examen éénmalig te verplaatsen, zolang dit minimaal 15 werkdagen voor de geplande examendatum wordt aangevraagd. Bij verplaatsing minder dan 15 werkdagen voor aanvang van het examen zijn administratiekosten à € 82,- (excl. BTW) verschuldigd. Voor de tweede verplaatsing, van hetzelfde examen, bij minder dan 15 werkdagen voor aanvang van het examen, is het volledige examengeld verschuldigd.

10.4 Bij een verplaatsing zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel kan Connective Partners eventuele prijsstijgingen van het examen doorbelasten aan de Opdrachtgever. Connective Partners zal dit in de reactie op het verzoek tot verplaatsing kenbaar maken.

10.5 Het niet meenemen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) of te laat/niet verschijnen op het examen, leidt tot uitsluiting van deelname tot het examen. Het volledige examengeld is verschuldigd.

10.6 Het examen is niet overdraagbaar aan andere personen.

10.7 Een voucher voor een examen heeft een geldigheidsduur van 6 maanden na de aankoopdatum, tenzij er iets anders is afgesproken bij de aanschaf van het examen. In dat geval zal de voucher de datum weergeven tot wanneer deze geldig is.

11.1 Dagen waarop een cursist of coachee niet aanwezig kan zijn, kunnen bij aanmelding worden gemeld. Als Connective Partners de inschrijving ondanks deze afwezigheid accepteert, dan wordt in onderling overleg een oplossing gezocht om de gemiste onderdelen in te halen.

11.2 Alle gemiste opleidingsdagen door ziekte, ongeval of zwangerschap zullen in rekening worden gebracht, tot een maximum van vijf dagen per cursist per training of coachingsafspraak. In geval van ziekte dient dit zo snel mogelijk, uiterlijk voor 10:00 uur ’s ochtends van de eerste ziektedag, aan Connective Partners gemeld te worden.

11.3 Alle gemiste opleidingsdagen die niet bij aanmelding gemeld zijn en die niet door ziekte, ongeval of zwangerschap zijn veroorzaakt (zie 11.2), worden in rekening gebracht.

12.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht om, een deel van, de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint zodra de (digitale) bestelde zaken zijn ontvangen en/of afgeleverd.

12.2 Na aankoop van een zelfstudie is annulering alleen mogelijk binnen 14 dagen (bedenktijd) na aankoop van de zelfstudie en indien de zelfstudie door de deelnemer niet is gebruikt (niet voor de eerste keer is ingelogd).

12.3 Het recht om te annuleren of te wijzigen, zoals beschreven is lid 6.1 en 6.2, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op afgenomen digitale diensten zoals digitale boeken.

12.4 Bij annulering van de zelfstudie, is de cursist verplicht de reden van annulering schriftelijk te melden aan Connective Partners. De cursist dient te kunnen bewijzen dat de afgenomen producten nog in ongebruikte staat verkeren. Als een product op enige wijze gebruikt en/of beschadigd is, vervalt het recht op annulering.

12.5 Een zelfstudie is 6 maanden lang toegankelijk vanaf het moment dat het account is aangemaakt. Verlenging van een zelfstudie is mogelijk tegen betaling. De verlenging gaat in op het moment dat de originele periode is afgelopen. Dus als je een verlenging van 2 maanden besteld op 12 april en je zelfstudie is afgelopen op 1/4/2021 dan loopt jouw verlenging tot en met 31/5/2021.

14.1 Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

14.2 Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

14.3 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

14.4 Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.

14.5 Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
   a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
   2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren uw gegevens na het volledig uitgevoerd hebben van de offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke van Connective Partners zodat wij u deze gegevens (bijvoorbeeld examenuitslagen) op een later moment kunt inzien. Wij verwijderen deze als u ons hierom verzoekt.

14.6 Connective Partners is gehouden alle informatie betreffende de klant geheim te houden. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, tenzij dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

14.7 Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen.

14.8 Op verzoek geven wij inzicht in de persoonsgegevens die wij hebben vastgelegd aan de betrokkene. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen via legal@connectivepartners.pro. De medewerker dient u identiteit te verifiëren alvorens de gegevens vrij te geven.

15.1 Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Connective Partners en overeenkomsten tussen Connective Partners en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

At Connective Partners we do not like SPAM!

Almost all websites utilize cookies, and we are no exception. Cookies help us enhance our website, understand which pages are more or less frequently visited, and provide you with personalized information. It’s important to note that we also use cookies for marketing purposes, but we adhere to all applicable laws and regulations governing data privacy and protection. In summary, we use cookies for all standard purposes, except for spamming or any other illegal activities that violate your rights as a user.

We use Cookies for everything except SPAM.
You agree to this by staying on this website.